اهداف کانون آگهی و تبلیغاتی گستره آفتاب به شرح زیر می باشند :

  •  دستیابی به جایگاه مناسب و شایسته و در شأن تجربه وتلاش های کانون در سطح کشور

  •  توسعه مناسبات و مراودات کاری و گسترش فضای کاری

  •  افزایش تعداد مشتریان وجلب رضایت بیشتر حداکثر مشتریان

  •  ایجاد امکانات،شرایط و فضاهای تبلیغاتی مناسب ودرخور همشهریان عزیز به منظور توسعه تبلیغات موثردر منطقه

  •  افزایش همکاری ها و ارتباطات کانون با ارگانها ، سازمانها و ادارات دولتی ، خصوصی و …

فهرست