تبلیغات محیطی و نمایشگاهی

کانون آگهی و تبلیغاتی گستره آفتاب از سال ۱۳۸۹ به عنوان نماینده انحصاری شــرکت معظـم میــرک کیش ( مجــری انحصــاری تبلیغــات محیطـی ایستگـاه های اتـوبوس منطقـه ۳ و ۱۰ ازشهـرداری کرج ، محـدوده پل متــرو در جـاده ملارد تا انتهـای شهرستـان فـردیس و پس از آن مجموعه شرکت های ارتباطات هدی ارقام به عنوان جایگزین شرکت میرک کیش ) ، بوده و هم اکنــون نیــز با ارائــه این سازه هـا در خدمت همشهریــان عـزیـز می باشـد.

لذا در صورتیکــه شمـا مشتــری گـرامـی درنظـرداریـد، تبلیغـاتـان را بـر روی هریک از این سـازه هـا اکـران نمائید ، می بایست زمــان و ایستگـاه مـوردنظـر خـود را از قبــل رزرو نموده کـه دراین راستـا وضعیت ایستگــاه ها ازجهت زمــان خالی شـدن طـی جــدولی به شــرح زیر تهیــه گردیــده است که امیـد است مـورد استفـاده قـرار گیــرد.

لیست ایستگاه ها